Bài mới

Nhận xét mới

Đại tuyết

Photobucket

大雪の我家なればぞ花の春

Oyuki no waga ie nareba zo hana no haru
Issa

Đại tuyết
nhà tôi trở thành
mùa xuân của hoa

Photobucket


No comments:

Post a Comment