Bài mới

Nhận xét mới

Tuyết

Photobucket
二人見し 雪は今年も 降けるか
Futari mishi yuki wa kotoshi mo furikeru ka?
Basho

Tuyết
hai chúng ta từng ngắm
năm nay cũng rơi a?

Bài haiku là một hồi nhớ từ hiện tại về một tình bạn. Basho và người bạn của ông, Etsujin, từng có lần cùng nhau ngắm tuyết. Và tuyết của năm nay có phải là tuyết đã từng rơi mà Basho và người bạn đã từng thưởng thức. Bài haiku này Basho gửi cho Etsujin. Bài haiku là một câu hỏi.

No comments:

Post a Comment