Bài mới

Nhận xét mới

Quan tái

Photobucket

Tôi đi đi mãi vào sơn cước
Thu ngái hương rừng lối tịch liêu
Người bước chênh vênh sầu lá đổ
Một trời quan tái đợi bao chiều
phỏng Nguyễn Bính


No comments:

Post a Comment