Bài mới

Nhận xét mới

Đăng Hoành Sơn

         Đăng Hoành Sơn

Sơn ngoại thanh sơn vạn lý trình
Sơn biên dã thảo tống nhân hành
Anh hùng mạc vãn thiên niên quốc
Chinh chiến không tồn nhất lũy danh
Bắc lĩnh đoạn vân thu túc vũ
Nam trang sơ hiểu đái tân tình
Há sơn phản giác đăng sơn khổ
Tự thán du du ủy tục tình
        Cao Bá Quát

Bản dịch của tôi:

        Lên Hoành Sơn

Đèo nối non xanh vạn dặm trường
Bên đèo nội cỏ tiễn lên đường
Anh hùng chớ kéo ngàn năm lại
Chiến trận còn trơ tiếng lũy suông
Ải bắc mây tan mưa tối dứt
Xóm nam trời hửng sáng mai hường
Xuống đèo mới thấu trèo đèo khổ
Lo lắng lòng than phó thói thường 

Tôi chợt nhớ tới câu thơ của Nguyễn Du: Cổ kim vị kiến thiên niên quốc, xưa nay chưa bao giờ thấy có triều đại nào được nghìn năm. Câu thơ của Cao Bá Quát: Anh hùng mạc vãn thiên niên quốc, anh hùng đừng có cố kéo dài triều đại nghìn năm làm gì, chiến công xưa giờ chỉ còn mỗi cái tên lũy trơ trọi suông mà thôi. Tôi dịch câu thơ này không được trọn vẹn. Chẳng biết làm sao!

No comments:

Post a Comment