Bài mới

Nhận xét mới

Tái hạ khúc

         Tái hạ khúc
Niên thiếu từ gia tòng quán quân
Kim trang bảo kiếm khứ yêu huân
Bất tri mã cốt thương hàn thủy
Duy kiến Long thành khởi mộ vân
             Vương Nhai

        Tái hạ khúc
Tuổi trẻ xa nhà nhập ngũ trông
Giáp vàng bảo kiếm kiếm quân công
Nào hay xương ngựa phơi sông lạnh
Chỉ thấy Long thành mây tối buông
              Vương Nhai

(*) Long thành: địa danh Hung Nô thời Hán

    塞下曲
年少辭家從冠軍
金妝寶劍去邀勛
不知馬骨傷寒水
唯見龍城起暮雲
     王涯

No comments:

Post a Comment