Bài mới

Nhận xét mới

Mây Tần

Photobucket

                           Hỡi ôi! Người chỉ là du khách
                           Giây phút dừng chân Vọng hải đài
                                         (Phạm Hầu)

Miyako mo toku Narumigata harukeki umi o naka ni hedatete
                               Asukai Masaaki

Kinh đô càng xa vợi
vịnh Narumi
biển mênh mang
ngăn cách

No comments:

Post a Comment