Bài mới

Nhận xét mới

Bích vân thiên, hoàng hoa địa


Bài "Bích vân thiên, hoàng hoa địa..." trong Tây sương ký qua diễn xướng của Việt kịch, Kinh kịch và Côn khúc. Có lẽ, Việt kịch dễ nghe và Kinh kịch khó nghe hơn cả.

Việt kịch


Kinh kịch


Côn khúc


No comments:

Post a Comment