Bài mới

Nhận xét mới

Núi gấm

Photobucket

もみぢ葉の 錦の秋や 唐衣
momijiba no nishiki no aki ya karagoromo
Ryokan

Tấm gấm lá đỏ
của mùa thu
Đường y

No comments:

Post a Comment