Bài mới

Nhận xét mới

Cương cường trên ấn

Tôi vào Chân vi ấn võng để xem người Trung Quốc khắc các chữ cương, cường trên ấn như thế nào. Tôi tìm được rất nhiều ấn có khắc chữ cương, cường. Tôi lấy một vài ấn để làm ví dụ. Các ấn này đều được khắc bằng chữ triện. Các ấn từ a.1 đến a.6 khắc các chữ "cương" không có chữ "thổ". Các ấn a.7, a.8 khắc chữ "cương" có chữ "thổ". Các ấn từ a.9 đến a.12 khắc chữ "cường". Điểm tổng quát có thể nhận thấy là không có sự phân biệt giữa chữ "cương" và chữ "cường" trên ấn.


Photobucket

No comments:

Post a Comment