Bài mới

Nhận xét mới

Hoa mạn kinh

Photobucket

Song ngoại kinh kỷ mạn thả trường
Mĩ nhân du du cách cao tường
Đỗ vũ nhất thanh xuân khứ hĩ
Hồn hề quy lai bi cố hương
Nguyễn Du

Ngoài song gai góc mọc la đà
Người đẹp cách tường vời vợi xa
Một tiếng cuốc kêu xuân đã hết
Hồn ơi về đi thương quê nhà

Cây hoa này gọi tên đầy đủ phải là mạn kinh lá đơn, bởi vì còn có loài mạn kinh ba lá. Mạn có nghĩa là bò dưới đất. Mạn kinh có nghĩa là giống cây kinh mọc la đà dưới đất. Loài cây này mọc hoang rất nhiều ở những vùng ven biển. Nó còn có tên gọi là Quan Âm biển, Từ bi biển hay bình linh lá xoan. Tên khoa học của cây là Vitex rotundifolia. 


No comments:

Post a Comment