Bài mới

Nhận xét mới

Trả lời Bùi Địch

               Đáp Bùi Địch
      Miểu miểu hàn lưu quảng
      Thương thương thu vũ hối
      Quân vấn Chung Nam sơn
      Tâm tri bạch vân ngoại
              Vương Duy

            Trả lời Bùi Địch
      Mênh mang nước lạnh rộng trôi
Xanh xanh mù mịt kín trời mưa thu
      Anh thăm hỏi núi Nam ư
Tâm tôi ngoài đám mây mờ nào hay

           答裴迪
       淼淼寒流廣
       蒼蒼秋雨晦
       君問終南山
       心知白雲外
          王維


No comments:

Post a Comment