Bài mới

Nhận xét mới

Dong/dung

Photobucket

Tôi tìm hiểu cách đọc 容. Thiều Chửu ghi 2 cách đọc: dong và dung. Thông thường chúng ta vẫn đọc là dung. Thành ngữ có câu: trông mặt mà bắt hình dong.

Theo Starostin lịch sử ngữ âm của
容 như sau:

Character: 容
Modern (Beijing) reading: róng
Preclassic Old Chinese: loŋ
Classic Old Chinese: loŋ
Western Han Chinese: loŋ
Eastern Han Chinese: źoŋ
Early Postclassic Chinese: źoŋ
Middle Postclassic Chinese: joŋ
Late Postclassic Chinese: joŋ
Middle Chinese: jöuŋ

Như vậy có thể thấy
dong là cách đọc trước thời kỳ trung kỳ, và dung là cách đọc từ trung kỳ lại đây. Quảng vận, Tập vận, Vận hội, Thuyết văn đều phiên thiết thành dư phong thiết.


No comments:

Post a Comment